O zařízení

Podávání stížností

 Podávání stížností:

  1. Stížnost může podat každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech či oprávněných zájmech.
  2. Stížnost může podat každá fyzická i právnická osoba.
  3. Pokud stížnost podává více stěžovatelů společně a neurčí v ní, komu z nich se mají doručovat písemnosti v šetřené věci, doručují se všechny odesílané písemnosti tomu stěžovateli, který je ve stížnosti uveden jako první.

K podání stížnosti je oprávněna kterákoliv osoba, včetně zaměstnanců Dětského centra (DC). Stížnost přijímají vedoucí pracovníci DC na jednotlivých úrovních řízení. Došlé a podané stížnosti se evidují u manažera kvality DC. Stížnost se zapíše do podacího deníku elektronické spisové služby a následně do Knihy stížností, kde se provádí i záznamy o vyřízení a přijatých opatřeních.

Stížnost může být podána písemně, elektronicky nebo ústně, kdykoli během nepřetržitého provozu zařízení DC. Na každé směně je v rámci jednotlivých úseků pověřen pracovník - vedoucí pracovník/vedoucí směny, která je zodpovědný za evidenci stížnosti.


Postup pro evidenci stížnosti

Postup při evidenci stížností (schéma pro děti)

Postup při evidenci stížností_Př.1 Formulář k podání stížnosti

Postup při evidenci stížností_Př.2 Formulář k ústnímu projednání