Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

 Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, se sídlem Nákladní 147/29, 746 01 Opava-Předměstí, IČO: 681 77 992 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

Osobní údaje Dětské centrum Čtyřlístek zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Dětské centrum Čtyřlístek jako správce zpracovává osobní údaje na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; od klientů (včetně osob do 13 let) a jejich rodinných příslušníků či osob blízkých, od zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů, odběratelů, smluvních partnerů, zmocněnců, žadatelů a stěžovatelů za účelem plnění právní povinnosti po dobu nezbytně nutnou dle spisového řádu.

Pokud Dětské centrum Čtyřlístek zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 ·      požadovat od Dětského centra Čtyřlístek informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

·      požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Dětským centrem Čtyřlístek;

·      požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Dětským centrem Čtyřlístek jsou nepřesné);

·      požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Dětským centrem Čtyřlístek, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

·      vznést námitku proti zpracování osobních údajů Dětským centrem Čtyřlístek;

·      požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Dětskému centru Čtyřlístek;

                      ·      podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Dětskému centru Čtyřlístek v oblasti ochrany osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Na základě uplatnění Vašich práv podle předchozích ustanovení Dětské centrum Čtyřlístek poskytne informaci o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Dětské centrum Čtyřlístek v takovém případě podá informaci o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob. Pokud Dětské centrum Čtyřlístek nepřijme opatření, o něž požádáte, informuje bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového orgánu a o možnosti žádat o soudní ochranu.

Poskytnutí informací, sdělení nebo jiných provedených úkonů na základě Vaší žádosti je bezplatné, pokud se nejedná o zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené žádosti, zejména protože se opakují.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Dětské centrum Čtyřlístek:

                                                                            Jobman s.r.o.

                                                                            IČO: 27177726

                                                                            sídlo: Livornská 449, Praha - 109 00

                                                                            doručovací adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha

                                                                            kontaktní e-mail: dpo@dpohotline.cz

                                                                            telefon: +420 910 120 377

                                                                            ID datové schránky: tkyd8fz

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Michal Merta, MBA.

Žádost subjektu údajů k uplatnění práv